if (!window.NITROPACK_STATE || window.NITROPACK_STATE != 'FRESH') { var proxyPurgeOnly = 0; if (typeof navigator.sendBeacon !== 'undefined') { var nitroData = new FormData(); nitroData.append('nitroBeaconUrl', 'aHR0cHM6Ly9hcnRpc2FuZGVudGFsbWFkaXNvbi5jb20vP2VsZW1lbnRvcl9saWJyYXJ5PTQwNC1ub3QtZm91bmQ='); nitroData.append('nitroBeaconCookies', 'W10='); nitroData.append('nitroBeaconHash', 'b78d89c4a7d33ade4c9c1478fa3b45e6a7b2f706d0532ceb5d8292e077db7268173cab7833b79052d3c4005a3c898b769d715f372d43f50058744b99cc838db1'); nitroData.append('proxyPurgeOnly', ''); navigator.sendBeacon(location.href, nitroData); } else { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', location.href, true); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.send('nitroBeaconUrl=aHR0cHM6Ly9hcnRpc2FuZGVudGFsbWFkaXNvbi5jb20vP2VsZW1lbnRvcl9saWJyYXJ5PTQwNC1ub3QtZm91bmQ=&nitroBeaconCookies=W10=&nitroBeaconHash=b78d89c4a7d33ade4c9c1478fa3b45e6a7b2f706d0532ceb5d8292e077db7268173cab7833b79052d3c4005a3c898b769d715f372d43f50058744b99cc838db1&proxyPurgeOnly='); } } Skip to content