if (!window.NITROPACK_STATE || window.NITROPACK_STATE != 'FRESH') { var proxyPurgeOnly = 0; if (typeof navigator.sendBeacon !== 'undefined') { var nitroData = new FormData(); nitroData.append('nitroBeaconUrl', 'aHR0cHM6Ly9hcnRpc2FuZGVudGFsbWFkaXNvbi5jb20vYnVzaW5lc3Mtbm9uLXByb2ZpdC1wbGFucy8='); nitroData.append('nitroBeaconCookies', 'W10='); nitroData.append('nitroBeaconHash', '1a3f66d5931effbf214292386dff6a02241a4b201b081a8e1bcc9245f8a6cb45c8210f8ced6e8b97f87a21018b81e1490dcaf023c77e8a62d7be0dc9e61b23a6'); nitroData.append('proxyPurgeOnly', ''); navigator.sendBeacon(location.href, nitroData); } else { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', location.href, true); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.send('nitroBeaconUrl=aHR0cHM6Ly9hcnRpc2FuZGVudGFsbWFkaXNvbi5jb20vYnVzaW5lc3Mtbm9uLXByb2ZpdC1wbGFucy8=&nitroBeaconCookies=W10=&nitroBeaconHash=1a3f66d5931effbf214292386dff6a02241a4b201b081a8e1bcc9245f8a6cb45c8210f8ced6e8b97f87a21018b81e1490dcaf023c77e8a62d7be0dc9e61b23a6&proxyPurgeOnly='); } } Skip to content